ROZPTYLOVÁ LOUČKA

Rozptylová loučka je pietní místo, které je určeno k rozptýlení popela zemřelého člověka. Většinou je loučka součástí hřbitova a je určena k anonymnímu pohřbívání. Znamená to, že na ní nenajdeme žádná jména ani jiná určení zemřelých. O konkrétním místě rozptylu si provozovatel nevede žádnou evidenci. Ve zvláštní knize jsou ale údaje o osobách, jejichž rozptyl byl na loučce proveden, uvedeny.

Na loučku není dovoleno vstupovat a pokládat na ni svíčky a květiny. K tomu slouží místo, které je zpravidla na jejím okraji.

Samotný rozptyl se provádí volným rozsypáním popela po ploše rozptylové loučky a to buď s obřadem, anebo bez něj. Rozptyl může provádět pouze správce pohřebiště nebo jiná osoba se souhlasem provozovatele. Rozptyl je možné provádět od jara do podzimu, tj. pouze v měsících, kdy není zamrzlá zem.

Pokud chceme pro svého blízkého zemřelého zajistit rozptyl, je nutné vyplnit žádost o rozptyl zpopelněných ostatků. Žádost by měla být k dispozici na příslušném obecním úřadě. Pro její vyplnění si připravte následující údaje:

  • jméno a příjmení včetně trvalého pobytu žadatele o rozptyl
  • jméno a příjmení zemřelého, jehož ostatky se budou rozptylovat
  • datum narození a úmrtí zemřelého
  • rodné číslo zemřelého
  • datum a místo zpopelnění včetně čísla dokladu zpopelnění

Urna se zpopelněnými ostatky se předává provozovateli na rozptýlení po předchozí domluvě.

Částka za rozptyl se hradí jednorázově a to při podání žádosti. Její výši najdete v ceníku daného pohřebiště. U rozptylu se neplatí žádný pronájem místa, jako je tomu u hrobového místa. Po rozptylu vydá provozovatel pohřebiště žadateli potvrzení o rozptylu.